| อบจ.ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง หารือแนวทางจัดทำสารานุกรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมหารือแนวทางการจัดทำสารานุกรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นำโดย ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นายธวัชชัย ทำทอง ประธานสาขาวิชาท่องเที่ยวและธุรกิจบริหาร คณะวิทยาการจัดการ และ ดร.อนุกูล ศิริพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สำหรับแนวทางการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หลักฐานทางโบราณคดีของจังหวัดลำปาง จะจัดทำเป็นชุดความรู้อัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของจังหวัดลำปาง และการสืบสานงานพุทธศิลป์อันนำไปสู่การสืบค้นประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ หัตถกรรมท้องถิ่น ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต สะท้อนสภาพเศรษฐกิจ สังคมในอดีตของจังหวัดลำปาง เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่ในด้านวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดลำปางต่อไป

Share: