| กอ.รมน.ลำพูน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ตามโครงการขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.จังหวัด ล.พ.) พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (ถุงยังชีพ, แอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ) ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ และเกิดความตระหนักรู้

 

ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. มุ่งที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

Share: