| ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา โดยมีพลตำรวจตรีเดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้หมดสิ้นไป ประกอบกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ต้องการให้มีการยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ วัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานของทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะเรื่องของขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติ ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน เส้นทางการขนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน นำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของทีมสหวิชาชีพและผู้ปฎิบัติงาน และส่งเสริมบทบาทรวมถึงพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เทคนิคการสืบสวนขบวนการขนแรงงานข้ามชาติ วิทยากรจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ,พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา การเสวนา เรื่อง การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา โดยอัยการจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ปกครองจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนและทบทวนการดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาของจังหวัดพะเยา และสรุปผลการประชุม รวมทั้งข้อเสนอแนะระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอไปสู่ข้อเสนอแนะระดับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ต่อไป

Share: