| ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต

เมื่อวันที่ (22 กันยายน 2564) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นำหน่วยงาน อปท.ของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการประกวดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาลตำบล ประเภทเทศบาลเมือง และประเภทเทศบาลนคร เมืองพัทยา และกำหนดขั้นตอนการประกวดเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ

จังหวัดเชียงราย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ประเภทเทศบาลตำบล และเทศบาลนครเชียงราย ประเภทเทศบาลนครเมืองพัทยา ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย และ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ ได้รับรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

Share: