| เกษตรลำปาง ลงนามสัญญายืมเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน อ.เถิน-แม่พริก

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง ลงนามสัญญายืมครุภัณฑ์ (เครื่องผสมปุ๋ย) ตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ร่วมกับประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนผาปัง อำเภอแม่พริก และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนล้อมแรด อำเภอเถิน โดยมี เกษตรอำเภอแม่พริก และอำเภอเถิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอำเภอ ตลอดจนสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นพยาน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับเครื่องผสมปุ๋ย ได้รับทราบข้อตกลงและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องผสมปุ๋ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

          ทั้งนี้  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางยังคงเดินหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตลอดเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

 

Share: