| จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้( 22 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดและส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการประเมินผลรวมทั้งกำกับดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ตั้งเป้าหมายการประเมิน ITA  ในภาพรวมของจังหวัดแพร่ให้อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของประเทศ โดยจังหวัดแพร่ได้รับรางวัล ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รางวัลใน 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาที่ 1 รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินสูงสุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับโล่รางวัล  สาขาที่ 4 ได้แก่รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินในระดับ AA คือได้รับคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป จำนวน 4 รางวัล ได้แก่จังหวัดแพร่(ราชการส่วนภูมิภาค) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  และเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดแพร่ถึงสาเหตุผลกระทบของการทุจริตทุกรูปแบบและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีการดำเนินงาน ผ่าน 3 โครงการหลักตาม แผนงานงบประมาณและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่

โครงการที่ 1 Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแพร่เป็นโครงการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในโครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดแพร่ สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ มีสมาชิก 800 คน

โครงการที่ 2 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่โดยสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดแพร่จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดแพร่

โครงการที่ 3 การขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันการทุจริตด้าน ทรัพยากรสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่มุ่งเน้นที่มาตรการป้องกันการทุจริตและบุกรุกพื้นที่ป่าไม้รวมถึงการเกิดไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่

Share: