| อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับโรงเรียนบ้านหลวง จัดนิทรรศการน่านเมืองหัตถกรรมฯ

     อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และองค์กรเครือข่าย ร่วมกับโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ร่วมจัดนิทรรศการน่านเมืองหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์อันบริสุทธิ์ และแรงบันดาลใจที่ไม่เคยจืดจาง” Nan : Land of virgin charms and never ending inspiration

   เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ซึ่งจังหวัดน่านได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้จัดส่งใบสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประเภทหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ไปยัง UNESCO (ยูเนสโก) เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อการใช้ประโยซน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

    กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ประกอบด้วยนิทรรศการน่านเมืองหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์ ทั้ง 15 อำเภอ ขอเชิญมาร่วมกันขับเคลื่อนเมืองน่าน เข้าสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และลุ้นรับของที่ระลึกจาก อพท.

Share: