| จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เน้นย้ำทุกภาคส่วน ต้องร่วมแรงร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบ และช่วยกันสื่อสารให้ประชาชน เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 สำหรับเปิดกิจการและจัดกิจกรร

             เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 38/2564 และคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2564 พร้อมด้วย นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ของประเทศ และรายงานการควบคุมการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่ เดือนกันยายน 2564 จังหวัดพะเยา รายงานความก้าวหน้าการให้บริการวัคซีนของจังหวัดพะเยา การทบทวน พิจารณามอบหมายภารกิจการสำรวจทรัพยากรเพื่อรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย หลังจำนวนผู้ป่วยลดลง การติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา การหารือและทบทวนกิจกรรมตานสลากภัตร สถานการณ์แรงงานต่างด้าว สถานการณ์ชายแดนที่ด่านบ้านฮวกและช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติ และแผนกิจกรรมของสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา การดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

            โดยในช่วงนี้จังหวัดพะเยาอยู่ในระยะผ่อนคลาย สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ร้อยละ 18-20   อีกร้อยละ 80 เป็นผู้ติดเชื้อจากพื้นที่อื่นกลับมารักษาที่จังหวัดพะเยา ส่วนเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในเดือนกันยายน 2564 เหตุการณ์สงบแล้ว 1 เหตุการณ์ อีก 2 เหตุการณ์ ได้ตรวจค้นหาผู้ป่วยเพิ่มในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครบทั้ง 2 ครั้งแล้ว พบผู้ป่วยรายสุดท้าย วันที่ 16 กันยายน 2564 สถานะอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง 7 วัน ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกอำเภอ สื่อสารให้ประชาชนกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์) ไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19  เพื่อรองรับการเปิดรับคนจากนอกพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้มีอำเภอที่มีผลงานในกลุ่ม 608 ครอบคลุมได้มากกว่า 50%  มี 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ และอำเภอเชียงม่วน จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ไม่ต่ำกว่า 70% ในเดือนตุลาคม 2564 ส่วนในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 137,621 คน จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.33 และในการประชุมวันนี้ ได้พูดคุยและพิจารณาเรื่อง การมอบภารกิจให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ  ดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ การสำรวจทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยในแต่ละพื้นที่  รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ดูแล บำรุงรักษา การกำกับการเปิดสถานศึกษาในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดกิจกรรมทำบุญสลากภัตร มติที่ประชุม ศบค.ให้งดขบวนแห่ครัวตาน การจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 100 คน ต้องขออนุญาตจาก ศปก.อำเภอ ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา 

            นอกจากนี้ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 12-17 ปี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับสถานศึกษา ในการสำรวจจำนวนและรายชื่อนักเรียนในสถานศึกษา รวมทั้งสื่อสารกับผู้ปกครอง กำหนดวันส่งมอบข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เพื่อกำหนดแผนการฉีดวัคซีน สถานที่ฉีดวัคซีน และจัดหน่วยเชิงรุกในการให้บริการต่อไป

            อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดพะเยา ได้รายงานการจัดกิจกรรมในระยะผ่อนคลาย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมการ การจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบ และช่วยกันสื่อสารให้ประชาชน เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19  สำหรับเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้ปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยหลักการ COVID free Setting และการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล

Share: