| มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายไกรสร หนูทวน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ ลงพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระบ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งมูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ชนเผ่ามีฐานะยากจน การเดินทาง ยากลำบากเนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน โดยได้จัดบริการทางการแพทย์ การตรวจรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ การบริการทันตกรรม และฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางไกลมาถึงจังหวัดตัวจังหวัด ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง ในการนี้ได้แจกถุงยังชีพ กล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และกล่องยาพระราชทาน ให้แก่ประชาชนด้วย

ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งได้รับบริการต่างๆ รู้สึกดีใจและขอบคุณ มูลนิธิพอ.สว.ที่เข้าไปให้บริการประชาชน แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติกล่าวว่าปัญหาของพื้นที่ คือ ห่างไกล ต้องใช้เวลาในการเดินทาง สภาพพื้นที่เป็นภูเขาและชาวบ้านบางส่วนไม่รู้หนังสือ พื้นที่บางแห่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร และการสื่อสาร ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่ ที่ธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และขิง สิ่งที่ต้องการจำเป็นเร่งด่วนคือ ทาง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ที่บางส่วนยังเป็นลูกรังและเป็นถนนดิน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ยากลำบากต่อการเดินทางและขนสินค้าเกษตรออกมาเพื่อจำหน่าย

สำหรับวัคซีนที่นำมาฉีดในครั้งนี้ เป็นวัคซีนที่ได้รับพระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) พระราชทานให้ประชาชนชาวจังหวัดน่าน จำนวน 5,000 โดส (2,500 คน) โดยกระจายให้กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่ห่างไกลผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในอำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยจังหวัดน่านได้กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กันยายนนี้

Share: