| เกษตรลำปาง ลงนามสัญญายืมเครื่องผสมปุ๋ย ร่วมกับ ศดปช. 4 อำเภอ เดินหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เดินหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตลอดเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร

ล่าสุด ได้จัดพิธีลงนามในสัญญายืมพัสดุ (เครื่องผสมปุ๋ย) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับเครื่องผสมปุ๋ย ได้รับทราบข้อตกลงและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องผสมปุ๋ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเมืองปาน  อำเภอเมืองปาน / ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปงดอน อำเภอแจ้ห่ม / ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวังซ้าย อำเภอวังเหนือ และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านแหง อำเภองาว โดยมีเกษตรอำเภอเมืองปาน แจ้ห่ม วังเหนือ และงาว และสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานฯ ณ ที่ทำการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนาของแต่ละอำเภอ

Share: