| กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

วันนี้ (14 กันยายน 2564 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น ๕ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ

 ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบภาพรวมการคาดการณ์ และแนวโน้มสภาพอากาศ ทราบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากภาพถ่ายดาวเทียม ทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ รวมถึงการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล พร้อมทั้งการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย, ด้านสิ่งสาธารณูปโภค, ด้านการคมนาคม และการจราจร และด้านการสร้างการรับรู้

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จะได้นำแนวโน้มสภาพอากาศมาวิเคราะห์สถานการณ์อันอาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่ และนำแนวทางการดำเนินงานมาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้

Share: