| สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 14  กันยายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 13 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 13 ราย พื้นที่  อ. แม่สาย 8 ราย ใน ต.เวียงพางคำ 3 ราย, ต.แม่สาย 5 ราย,อ. แม่จัน1 ราย ใน ต.แม่ไร่ , ต.พญาเม็งราย 1 ราย ใน ต.ไม้ยา ,อ. เมืองเชียงราย  1 ราย ใน ต.รอบเวียง และ อ.แม่ฟ้าหลวง 2 ราย  ใน ต.แม่ฟ้าหลวง ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน 54 ราย พบในจังหวัดทั้ง 54 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 3,182 ราย ในจังหวัด 1,990 ราย ต่างจังหวัด 1,192  ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม 1,956 ราย ในจังหวัด  1,197 ราย ต่างจังหวัด 759  รายรักษาหายแล้ว 2,811 ราย กำลังรักษา 337 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 34 ราย

Share: