| จังหวัดน่าน ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม

      พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประชุมติดตามเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ผ่านระบบ video conference ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เน้นการระบายน้ำ และ ช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลัง      

       (14 ก.ย.64) นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยแ ละดินโคลนถล่ม ผ่านระบบ video conference จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บก.ปภ.ช.) ห้องประชุมสุรสีห์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้ลุ่มน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำหลากในหลายพื้นที่ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใย จึงขอให้ซักซ้อมแนวทางและปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำ เช่น กรุงเทพมหานคร ต้องเตรียมรองรับน้ำหลากจากหลายพื้นที่ เชื่อว่า หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่สำคัญ พร้อมให้ขอผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน หากได้รับความเดือดร้อน ให้จัดชุดปฏิบัติการดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งการดำรงชีพ อาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล การเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมขัง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

    นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเชื่อมโยงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ทั้งการเฝ้าระวัง วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภัย การแจ้งเตือนภัยการประสานปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

     จากรายงานของ ปภ.น่าน จังหวัดน่านมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม 777 หมู่บ้าน 99 ตำบล 15 อำเภอ แยกเป็น น้ำท่วมขัง 97 หมู่บ้าน น้ำล้นตลิ่ง 278 หมู่บ้าน น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน500 หมู่บ้าน ดินโคลนถล่ม 211 หมู่บ้าน โดยมีแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2564 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน พ.ศ. 2564 (ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน) โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการ และส่วนสนับสนุน สายการบังคับบัญชา กลไกการทำงานและช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนการมอบหมายภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมให้ชัดเจน แจ้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 2564 แจ้งการเตรียมความพร้อมเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ปี 2564 แนวทางการรายงานข้อมูล สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มของศูนย์บัญซาการเหตุการณ์ฯ จังหวัด อำเภอ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ จนสถานการณ์ภัยสิ้นสุด

Share: