| จังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรมตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหมู่บ้าน/ชุมชน รุ่นที่ 1

วันที่ 14 ก.ย.2564  นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหมู่บ้าน/ชุมชน รุ่นที่ 1 ที่  ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาจัดขึ้นจำวน 5 รุ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตามสถานการณ์ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล และใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำของหมู่บ้าน รวมถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำในทุกระดับของจังหวัดพะเยา สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ และคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 183 คน

  ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำทุกระดับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา ตามภารกิจที่กำหนดในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขง (เหนือ) และลุ่มน้ำยม ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการทำ “พะเยาโมเดล” โดยมีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ระดับ ได้แก่ ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด , ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา , ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับอำเภอ , ศูนย์บริหารทรัพยากรน้ำระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , และคณะทำงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน

Share: