| จังหวัดน่าน เลือกพื้นที่ 11 อปท.ในอำเภอเมืองน่าน ดำเนินโครงการพัฒนาอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง ปลูกฝังค่านิยมเด็กเล็กขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค

จังหวัดน่าน เลือกพื้นที่ 11 อปท.ในอำเภอเมืองน่าน ดำเนินโครงการพัฒนาอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง ปลูกฝังค่านิยมเด็กเล็กขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค

                                ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ในบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในแนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

                                 คือแนวทาง ในการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน เพื่อรายงานให้กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16  ทุกเดือน กรอบแนวทางตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะ ขนาดและการติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของสำหรับรถจักรยานยนต์ และการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ผ่านขนส่งจังหวัดน่าน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือเรื่องการขอรับงบประมาณดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง   จากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอ.จร.) และการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยที่ประชุมมีมติดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 11 องค์กร ดำเนินการสร้างจิตสำนึกในเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมี 36 แห่งในพื้นที่อำเภอเมือง และ 3 โรงเรียน  มุ่งสร้างค่านิยมสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 100 % และให้บุตรหลานส่งต่อข้อมูลไปบอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีระยะเวลาโครงการ 12 เดือน   โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ได้บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อน    สร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย  บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน   เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนน ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ต่อไป

                                                                   ………………………………….

Share: