| เชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3...เชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ????????????

-----------------------------------------------------

???? คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้ง 3 ระดับ จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1⃣    มีสัญชาติไทย

2⃣    อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3⃣    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม

4⃣    ผู้สมัครเข้ารับการอบรมระดับกลาง จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

✅ เป็นผู้ผ่านการอบรมระดับต้น

✅ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป

5⃣   ผู้ที่ผ่านการอบรมระดับกลางมาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมระดับสูงได้

.

#ระดับต้น

▪️ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 20 เมษายน 2564

▪️ จัดอบรม 3 วัน วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

▪️ ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท

.

#ระดับกลาง

▪️ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2564

▪️ จัดอบรม 4 วัน วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

▪️ ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท

.

#ระดับสูง

▪️ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2564

▪️ จัดอบรม 3 วัน วันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

▪️ ค่าลงทะเบียน คนละ 4,500 บาท

.

???? ลงทะเบียนสำรองที่นั่งอบรมออนไลน์ ได้ที่ เพจ อบรมหลักสูตรผู้ประกาศ สปข.3 https://www.facebook.com/TrainingannouncerPRD3

???? สอบถามเพิ่มเติมที่ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โทร 0 5328 3740

Share: