NBT north (สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ )

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่    49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร : 0-5328-3734-6   

mail : [email protected]NBT north (สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก )

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก    119 ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร : 0-5532-2717ข้อเสนอแนะ

*
*
*